LBtech a.s. Litomyšl, výstavba inženýrských sítí

LBtech logo LBtech a.s. Litomyšl Výstavba inženýrských sítíNacházíte se: Hlavní strana


Hlavní strana


Výstavba plynovodních přípojek

V roce 2013 jsme se stali Technickým partnerem RWE GasNet, dnes GasNet s.r.o. ze skupiny innogy, největšího dodavatele zemního plynu v ČR. V případě, že potřebujete vyřešit připojení Vaší nemovitosti k plynovodní sítí, obraťte se na nás.

Jako Technický partner Vám zajistíme kompletní výstavbu plynovodní přípojky ve všech fázích realizace, od poradenství, sepsání Žádosti o připojení k distribuční soustavě, pomoci při vyhotovení a schválení projektové dokumentace, sepsání Smlouvy o připojení k distribuční soustavě, až po samotné zhotovení a odevzdání předávací dokumentace. 

 

Působíme v Pardubickém, Královehradeckém kraji a části kraje Vysočina.

 

Postup při realizaci výstavby plynovodní přípojky

 

  1. Domluvte si schůzku s naším technikem, kterému udělíte písemnou Plnou moc k zastupování ve věci Zřízení plynovodní přípojky v distribuční síti GasNet skupiny innogy. Technik s Vámi sepíše a odešle Žádost o připojení k distribuční soustavě.
  2. V případě, že již máte vyhotovenou projektovou dokumentaci plynovodní přípojky, můžeme pomoci zajistit její schválení provozovatelem distibuční soustavy. V opačném případě pomůžeme zajistit vyhotovení projektové dokumentace i její schválení spolu s Vámi. Schválenou dokumentaci předáte na příslušný Stavební úřad, kde na jejím základu vydají Územní souhlas, Stavební povolení nebo Veřejnoprávní smlouvu. Originál dokladu nebo jeho ověřená kopie je nedílnou součástí Předávací dokumentace. Projektová dokumentace dále slouží k vyhotovení cenové nabídky zhotovitelem a jako podklad pro innogy k sepsání Smlouvy o připojení k distribuční soustavě
  3. Po odsouhlasení cenové nabídky zákazník dodá v písemné nebo elektronické podobě Závaznou objednávku výstavby plynovodní přípojky technikovi
  4. Dle dohody s technikem se ustanoví pevný termín realizace výstavby plynovodní přípojky s ohledem na povětrnostní podmínky a kapacitu zhotovitele
  5. Zákazník na vlastní náklady zajistí povolení k provádění zemních prací na příslušném Stavebním úřadě, zajistí vytýčení existujících inženýrských sítí (v případě, že nejsou součástí projektové dokumentace), zajistí výkop rýhy pro položení potrubí plynovodní přípojky a výstavbu přístřešku (sloupek, výklenek vně obvodové zdi) pro umístění HUP (případně regulátoru a plynoměru) dle požadavků projektové dokumentace a technika zhotovitele. 
  6. Ve stanoveném termínu dojde ke kompletní realizaci výstavby plynovodní přípojky kvalifikovanými zaměstnanci zhotovitele včetně všech potřebných zkoušek. Bezprostředně po ukončení výstavby zákazník na své náklady zajistí zához potrubí a ostatní nezbytné zemní práce dle požadavků projektanta a technika, případně zaměstnanců zhotovitele
  7. Ve lhůtě stanovené Pravidly provozovatele distibuční soustavy pro přejímání staveb zhotovitel vyhotoví Předávací dokumentaci, vyzve zákazníka k jejímu doplnění a úhradě sjednané ceny za realizaci plynovodní přípojky.

 

Zajistíme i konzultaci ve věci zpětného odkupu plynovodní přípojky společností GasNet. 

 

Kontaktní osoby:

 

 

David Menc

Rozpočty

+420 603 782 907

david.menc@lbtech.cz